การคัดเลือกนักเรียน “คนดี ศรีเตรียมพัฒน์ ฯ สระบุรี” ปีการศึกษา 2558

ตามที่งานกิจการนักเรียน ได้ให้คุณครูที่ปรึกษาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติ สมควรได้รับการยกย่องเป็น “คนดี สรีเตรียมพัฒน์ ฯ สระบุรี ” ซึ่งบัดนี้ คุณครูที่ปรึกษาได้เสนอมาครบทุกห้อง ทางคณะกรรมการจะทำการประชุมเพื่อพิจารณาและจะประกาศผลภายใน วันที่ 7 มีนาคม 2559

โฆษณา